top of page
Nástroje pro matematiku a geometrii

Jak probíhá výuka kurzu?

Co nabízíme?

Komplexní přehled látky: Projdeme veškerý obsah zkoušky a žáci budou mít jasný přehled o tom, co je čeká.

 

Reálné cvičení: Žáci se seznámí s konkrétními otázkami a cvičeními, na která mohou na zkoušce narazit.

 

Individuální přístup: Příprava může probíhat jednotlivě nebo

v malých skupinkách (2–3 žáci) s interaktivní metodou výuky.


Praktické návody: Studenti se naučí efektivní práci s časem, jak zvládnout nervozitu a jak správně
vyplňovat záznamový arch.


Domácí úkoly: Poskytují nám neocenitelnou zpětnou vazbu, abych mohla výuku co nejvíce přizpůsobit potřebám studentů.

 

Kompletní studijní materiály: Včetně odpovědí pro okamžitou zpětnou vazbu.

 

Průběžné testování: Po zvládnutí každého tematického okruhu studenty čeká test, jehož výsledky jsou pak komunikovány jak žákům, tak i rodičům.

 

Struktura kurzu/tematické okruhy:

Matematika 

Aritmetika: Početní operace, desetinná čísla, zlomky, mocniny, odmocniny

Algebra: Algebraické výrazy, rovnice, soustavy rovnic

Procenta a poměry: Procenta, trojčlenka, poměr, přímá a nepřímá úměra

Rovinné útvary a tělesa: Obvody, obsahy, objemy, převody jednotek, Pythagorova věta 

Úhly a konstrukce: Konstrukční úlohy 

Grafy a tabulky: Analýza a interpretace grafů a tabulek Slovní úlohy: Práce s textovými matematickými problémy

Český jazyk

Práce s textem - rychlá orientace v textu, nalezení nosné myšlenky a klíčové informace

Komunikační dovednosti - uspořádání sdělení podle smyslu a návaznosti, posílení slovní zásoby, tvoření slov, slohové útvary a žánry

Pravopis 

Větná skladba - věty jednoduché a souvětí, základní skladební dvojice a větné členy, spojovací výrazy, přímá řeč

Tvarosloví - slovní druhy, podstatná a přídavná jména, mluvnické kategorie sloves

Literární pojmy, žánry, typy textů

V lednu zahajujeme 

Intenzivní přijímačkový kurz. 

Testy svojí strukturou, typem otázek i způsobem zápisu výsledků přesně odpovídají testům na jednotných přijímacích zkouškách (typ Cermat).

 

bottom of page